Ljudski je uspoređivati

Prebaci bonbon broj s bonova na preplatu

1. Podaci o broju

* Svi podaci su obavezni

2. Osnovni podaci

  • M
    Ž
  • Podaci za slanje računa/obavijesti

    Kopiraj podatke

3. Račun i privole

  • Detaljan ispis poziva

Dane privole mogu se u bilo koje doba povući u skladu s čl. 28 Općih uvjeta poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (T-Mobile usluga).

Podnošenjem ovog Zahtjeva, suglasan/suglasna sam da HT može moje podatke, uključujući osobne podatke, koristiti i obrađivati za potrebe vlastitih evidencija i pružanja HT usluga, što obuhvaća i provjeru identiteta i platežne sposobnosti korisnika usluga, obradu podataka korisnika usluga za svrhu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, i zaštite interesa korisnika usluga i HT-a, umanjenja budućeg duga i primjene politike upravljanja rizikom, sukladno točki i 22. i 23. Općih uvjeta poslovanja.

Pretplatnički ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Pretplatnički ugovor traje sve dok ga korisnik ili operator ne raskine.

Svojim potpisom potvrđujem da sam u cijelosti upoznat/a i prihvaćam Opće uvjete poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (T-Mobile usluga), Specifikaciju ugovorenog tarifnog paketa ili modela odnosno Uvjete korištenja ugovorene opcije, uključujući primjenjive upute za korištenje Internet usluga te Cjenik za bonbon korisnike te da ću iste preuzeti na internetskoj stranici bonbon.hr.

Svojim potpisom potvrđujem da sam u cijelosti upoznat/a s mogućnošću korištenja lokalnog podatkovnog prometa u roamingu od 1.7.2014. kod odabranog Operatora u posjećenoj zemlji koji pruža takvu uslugu. Detalji o potrebnim radnjama za promjenu pružatelja roaming usluga bit će dostupni kod alternativnog pružatelja roaming usluga.

Također, potvrđujem da ovaj Zahtjev prihvaćen od strane HT-a zajedno s Općim uvjetima poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (T-Mobile usluge) i Uvjeta korištenja bonbon usluge za pretplatnike predstavlja pretplatnički ugovor.

4. Aktivacija

Kod: